نقد و بررسی آخرین نمایشگاه های بین المللی در خاورمیانه

معرفی و رصد آخرین نمایشگاه های بین المللی در ایران و کشور های همسایه عراق ، امارات ، ترکیه ، ترکمنستان و ...